El cens municipal d’animals de companyia

Les persones que són propietàries o posseïdores dun gos, gat o fura han dinscriure obligatòriament lanimal al registre censal municipal.

És requisit indispensable previ a la inscripció en el cens municipal que lanimal hagi estat identificat mitjançant la implantació d'un microxip per un veterinari o altre sistema didentificació que es pugui establir per via reglamentària.

Un cop identificat lanimal, aquest es dona dalta al Registre General d'Animals de Companyia.

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya.

Què he de fer per inscriure el meu animal al cens municipal?

Per inscriure el teu gos, gat o fura al cens municipal has de presentar la següent documentació a l’Ajuntament:

 • Model de Sol·licitud d’inscripció al cens municipal degudament emplenat (descarrega’l aquí).
 • Cartilla sanitària de l’animal.
 • DNI del propietari.
 • Document de representació -nómes en cas de persones que actuen en representació del propietari- (descarrega’l aquí).

Tens dues vies per presentar aquesta documentació:

 • Presencialment, en horari d’oficina de l’Ajuntament.
 • Per seu electrònica (cal identificació digital), mitjançant una instància genèrica.

Ets propietari d’un gos potencialment perillós?
Has de saber…

Races

Es consideren gossos de raça potencialment perillosa les races següents o a llurs encreuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, doberman, dog argenti, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès i american bully.

Llicència de tinença o conducció obligatòria

Per tenir un gos potencialment perillós, a més didentificar-lo amb el xip i de censar-lo a lAjuntament, tens lobligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció i duna assegurança de responsabilitat civil.

Per passejar un gos potencialment perillós, tot i no tenir-ne la propietat, tens igualment lobligació de disposar de la corresponent llicència per a la tinença i conducció.

Documentació necessària per tramitar la llicència de tinència i conducció de gos potencialment perillós:

 1. DNI.
 2. Instància sol·licitant llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós (descarrega'l aquí).
 3. Document de declaració responsable (descarrega'l aquí, s'ha d'omplir i signar).
 4. Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 euros per sinistre i on consti el número d'identificació del gos.
 5. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d'assegurança
 6. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica
 7. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip (cartilla del gos)
 8. Certificat d'antecedents penals.

Altres obligacions

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos considerats potencialment perillosos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora, de 2 metres de llargada màxima, i proveïts del corresponent morrió reglamentari.

Infraccions i sancions

Es considera infracció lleu, entre daltres: que lanimal no estigui censat, no recollir els excrements.

Es consideren infraccions greus, entre daltres: que lanimal no estigui identificat amb microxip,  l’abandonament, que el propietari d’un GPP no disposi dassegurança de responsabilitat civil.

Es considera infracció molt greu, entre daltres: no disposar de la llicència per a la tinença o conducció dun gos potencialment perillós.

Les infraccions poden ser sancionades amb multes que, segons la seva gravetat, van dels 150 € als 45.000 euros.