Prèambul

Com a mostra del compromís amb les polítiques de bon govern i de foment de la cultura de la integritat pública i la probitat institucional, l’Ajuntament de FALSET s’ha dotat d’un Sistema intern d’Alertes que permet comunicar, a través dels mitjans habilitats a aquest efecte, alertes sobre accions o omissions que poden constituir infraccions.

La creació del Sistema intern d’Alertes respon a la voluntat de l’Ajuntament d’impulsar polítiques de foment del bon govern i de millora de la qualitat democràtica de les institucions, a l’empara dels sistemes d’integritat institucional.

Objectius

La creació del Sistema intern d’Alertes té els objectius següents:

 • Oferir un canal segur i confidencial perquè es pugui informar sobre infraccions que posen en risc l’interès públic.
 •  Atorgar una protecció adequada davant de les possibles represàlies que puguin patir els informants o persones alertadores.
 • Afavorir el compliment normatiu per part dels càrrecs electes, el personal al servei de l’Ajuntament i les persones i entitats que inclou l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició.
 • Fomentar i millorar el bon govern i promoure la incorporació dels valors ètics i les bones pràctiques en la gestió pública.
 • Enfortir la cultura de la informació i de les estructures d’integritat de les organitzacions.
 • Reforçar els mecanismes de prevenció de les infraccions normatives en el si de la institució.

Definicions

A l’efecte d’aquesta instrucció, i d’acord amb l’article 5 de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre de 2019, s’entén per:

 • Infracció: les accions o omissions que siguin il·lícites o que desvirtuïn l’objecte o la finalitat de la normativa inclosa dins l’àmbit material d’aquesta instrucció, i que estiguin relacionades amb els actes i àmbits d’actuació de l’ens local.
 • Informació (sobre infraccions): la informació, incloses les sospites raonables, sobre infraccions reals o potencials, que s’hagin produït o que molt probablement poden produir-se en l’ens local en què treballa l’informant, o en una altra organització amb la qual l’informant estigui o hagi estat en contacte a conseqüència del seu treball, i sobre els intents d’ocultar aquestes infraccions.
 • Comunicació o alerta: la comunicació verbal o per escrit d’informació sobre infraccions.
 • Persona Informant: una persona física que comunica o revela públicament informació sobre infraccions obtinguda en el context de les seves activitats laborals.
 • Persona afectada: persona física o jurídica a què es fa referència en la comunicació o revelació pública com la persona a qui s’atribueix la infracció o amb la qual s’associa la infracció.

Àmbit d’aplicació

Les comunicacions presentades a través del canal intern d’alertes s’han de referir a conductes dutes a terme en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de FALSET i de les entitats que integren el seu sector públic.

Poden presentar comunicacions al canal intern d’alertes les persones que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l’Ajuntament de FALSET i les entitats del seu sector públic. Comprenen en tot cas:

 • Els alts càrrecs i el personal directiu, determinats conforme a les normes d’organització de l’Ajuntament.
 • El personal al servei de l’Administració local.
 • Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualssevol persones que treballin o hagin treballat per a, o sota la seva supervisió.
 • La resta de persones previstes a la Llei 2/2023.

Canal intern d’alertes

El Sistema intern d’Alertes incorpora un canal intern d’alertes que permet la presentació de comunicacions relatives a conductes vinculades a l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament de FALSET i als ens integrants del seu sector públic que constitueixin les infraccions que disposa l’àmbit material aplicable d’aquesta instrucció.

Tots els canals interns de l’Ajuntament de FALSET aptes per rebre informacions el contingut de les quals quedi dintre de l’àmbit de la Llei 2/2023 i d’aquesta disposició s’integren en el Sistema intern d’Alertes constituït d’acord amb aquesta instrucció.

L’Ajuntament de FALSET es reserva la facultat de gestionar els canals interns d’alertes a través d’un tercer extern, acreditant prèviament que no es disposa de mitjans propis suficients per prestar el servei, en els termes que estableix l’art. 116.4.f de la Llei de contractes del sector públic. A aquest efecte, es considera “gestió” únicament el procediment de recepció de les comunicacions sobre infraccions, i, en tot cas, té un caràcter exclusivament instrumental.