La llei estatal 07/2023 de Benestar Animal ve motivada per la creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i defensa dels animals, i entén com a benestar animal, l'estat físic i mental d'un animal en relació amb les condicions en les quals viu i mor.

La llei defensa la tinença responsable d'animals de companyia que consisteix a tenir-los degudament identificats, censats, atendre les seves necessitats i no abandonar-los mai. Mantenir-los d'acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin resultar molestos per a la resta de la població.

Però, ep!, els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures de les persones propietàries, tant en relació amb els mateixos animals, com amb el conjunt de la ciutadania i de l'entorn urbà.

Consulta el fulletó

Punts principals de la llei

Cal identificar-los amb un microxip, en el cas dels gossos, gats i fures, i un anellat en el cas de les aus.

Cal prestar a l'animal les cures necessàries per garantir la seva salut i mantenir un reconeixement veterinari periòdic.

Cal recórrer a un professional del comportament quan l'animal presenti problemes de convivència.

Cal evitar la reproducció incontrolada i, en el cas dels gats, esteritzar-los obligatòriament abans de complir 6 mesos.

Es poden tenir la majoria dels animals comercialitzats avui. Serà il·legal tenir espècies silvestres que no constin al futur Llistat positiu.

Cal fomentar l'adopció d'animals de companyia, que ha d'anar sempre acompanyada d'un contracte.

Només es poden comprar animals en comerços especialitzats i sota contracte. Queda prohibida la venda per Internet.

Només poden criar animals les persones inscrites al Registre de Criadors d'Animals de Companyia.

Els titulars de gossos, en un futur, hauran de cursar una formació gratuïta en tinença responsable i contractar una assegurança.

Els titulars de gossos potencialment perillosos han de tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil i complir altres obligacions.

L'eutanàsia està prohibida excepte per motius mèdics, de seguretat i salut pública, i sempre sota un criteri i control veterinari.

Les baixes per mort d'un animal de companyia han d'estar acreditades per una empresa funerària (incineració o enterrament) reconeguda oficialment.

I recorda que els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures de les persones propietàries, tant en relació amb els mateixos animals com amb el conjunt de la ciutadania i de l'entorn urbà.