dimarts, 16 abril, 2024
El ple municipal modifica el POUM, limita la dimensió màxima dels parcs i en regula les distàncies

El ple de l’Ajuntament de Falset va aprovar ahir al vespre una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), amb l’objectiu de regular la implantació de plantes d’energia renovable al terme municipal. Entre d’altres mesures, es protegeixen les zones d’interès natural i agrari, i es limita la dimensió dels parcs a un màxim de 20 hectàrees quan, segons la legislació ara en vigor, podrien arribar a tenir 300 hectàrees.

La Llei 16/2019, amb l’objectiu de fomentar les implantacions d’energies renovables arreu de Catalunya, obliga les administracions municipals a autoritzar aquesta mena d’instal·lacions en sòl no urbanitzable, sempre que no existeixi una prohibició expressa en el planejament municipal. “Nosaltres, com ajuntament, el que ara fem és adaptar-nos a aquesta legislació, tot adaptant les normes urbanístiques per regular la implantació dels parcs d’energia renovable i preservar els valors naturals, arquitectònics, agraris o paisatgístics”, explica l’alcalde de Falset, Carlos Brull. “En definitiva, respectem la llei però seguim mantenint el que hem dit sempre: estem a favor de les energies renovables, però no a qualsevol preu”, afegeix.

En primer lloc, la modificació puntual del POUM ara aprovada permet les instal∙lacions solars fotovoltaiques en sòl urbà, sempre que compleixin les condicions d’ordenació de la zona urbana on s’instal·lin.

Una altra cosa és el sòl no urbanitzable, on el consistori aprova altres mesures. El document explicita que “no s’admetran la implantació en els sòls que les normes subsidiàries consideren com de protecció natural i paisatgística”. Tampoc s’admetrà "l’eliminació de les masses arbrades recollides al POUM com a sòl forestal”.

Consegüentment, tan sols s’admetran aquest tipus d’instal·lacions en sòl rural sempre que es compleixin determinades condicions. Així, per exemple, s’estableix una distància entre parcs de 300 metres i una dimensió màxima de 20 hectàrees. Segons el document, “es tracta de trobar un equilibri entre l’interès de la producció d’energies renovables i la preservació de la qualitat ambiental de l’entorn”. És per això que per assolir la màxima dimensió, els projectes que es presentin “hauran de justificar l’interès estratègic i hauran de garantir la connectivitat ecològica, la conservació d’hàbitats naturals, i minimitzar la pèrdua de sòl agrícola o l’impacte paisatgístic”.

En definitiva, l’Ajuntament considera que aquesta dimensió màxima de 20 hectàrees permet mantenir l’equilibri entre “el manteniment dels valors naturals i la producció d’energia renovable”.

La modificació del POUM també regula assumptes relacionats amb les distàncies. És el cas de la distància dels parcs d’energies renovables i el nucli urbà, que en cap cas podrà ser inferior als 500 metres. Els parcs també hauran de garantir una distància entre l’un i l’altre de 300 metres. Finalment, també s’estableix una separació de 100 metres dels parcs amb la carretera TP7101 (de Falset a Bellmunt del Priorat). Amb aquesta separació es vol minimitzar l’impacte paisatgístic des de la carretera, “amb l’objecte de garantir unes visuals àmplies lliures d’aquestes instal∙lacions i el manteniment de la qualitat paisatgística en un entorn com el de Falset”, segons el document

Les instal·lacions d’autoconsum no estaran subjectes a aquesta regulació.

Diverses obres locals

D’altra banda, el ple de l’Ajuntament també va aprovar una modificació pressupostària que, al llarg de 2024, ha de permetre tot un seguit d’adquisicions i obres que, tot i ser petites, el govern municipal considera importants. Una modificació que pot fer-se realitat un cop tancat l’exercici de 2023, que ha facilitat un estalvi econòmic que ara s’incorpora al pressupost. Es tracta de 120.890 euros, que es destinaran a l’arranjament de la pista del pavelló poliesportiu; la compra de mobiliari per a la biblioteca i actes de caire festiu i cultural; la instal·lació d’una nova bomba d’aigua i d’un desnitrificador; el tancament i dignificació de l’espai de l’antic “Forn de dalt”, al carrer del Castell; l’adquisició d’equips informàtics i de so per a l’organització d’actes de caire municipal; la construcció d’una rotonda davant de l’escola Antoni Vilanova; i despeses relacionades amb complements de productivitat i altres assumptes de caràcter laboral.

“Són inversions que podrem fer enguany perquè el tancament de 2023 ha resultat millor fins i tot del que esperàvem i la situació financera de l’Ajuntament és prou bona”, raona Brull. “Són despeses relativament petites que, això sí, contribuiran a millorar lla vida dels falsetans i falsetanes en el seu dia a dia i que, en segons quins casos, com l’arranjament de la pista del pavelló, fa anys que estaven pendents”, afegeix.