Al Servei de Vigilants de Falset li correspon les funcions de custodiar i vigilar béns, serveis, instal∙lacions i dependències municipals; ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació; participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil d'acord amb el que disposen les lleis, i vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals. 

Plaça de la Quartera, 41.
609241225