dimarts, 30 juliol, 2019
El ple de l’Ajuntament en va aprovar ahir el reglament, ara és l’alcalde qui ha de proposar el nom de la persona que se’n farà càrrec

L’Ajuntament de Falset es dotarà d’un Síndic/a Municipal de Greuges després que el plenari aprovés ahir el reglament que regula aquesta figura i les seves atribucions. Aquesta és el primer cop que l’Ajuntament de Falset compta amb una figura d’aquest tipus, que té com a funció “la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi”. Un cop aprovat el reglament, l’alcalde, Carlos Brull, haurà de proposar el nom de la persona que se’n farà càrrec, prèvia consulta amb els grups municipals i les entitats de la localitat.

Des de l’any 1990, són diversos els ajuntaments que compten amb un Síndic de Greuges o Defensor del Ciutadà, amb l’objectiu de salvaguardar els drets dels ciutadans en relació amb l’Administració municipal. Darrera d’una decisió com aquesta hi ha la necessitat de fer una gestió propera a a la ciutadania, l’assumpció de competències pels ajuntaments en matèries molt diverses, i la tendència creixent a buscar mecanismes que millorin la protecció dels ciutadans envers l’Administració

L’article segon del reglament aprovat ahir especifica que, en defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi, el Síndic o Síndica poden supervisar les activitats de l’Administració municipal, en el benentès que en formen part tots els organismes públics amb personalitat jurídica pròpia dependents de la mateixa, les empreses de capital total o parcialment públics i les empreses contractistes de l’administració en la mesura en què realitzin funcions públiques o prestin serveis públics encomanats per l’administració municipal.

En conseqüència, el Síndic Municipal de Greuges de Falset ha d’examinar i resoldre les queixes formulades per la ciutadania, i “també podrà actuar com a mediador envers les parts enfrontades sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord”. El reglament també preveu que, en l’exercici de les seves funcions, pugui actuar per pròpia iniciativa i “haurà de procurar que els serveis públics es prestin correctament, denunciant una deficient coordinació administrativa”.

L’alcalde de Falset, Carlos Brull, considera que “des de l’equip de govern creiem fermament que la transparència, la participació i el control públic no han de ser només paraules boniques, sinó que des de les administracions hem d’implantar les eines i plataformes que siguin necessàries per fer-ho possible”. En aquest sentit, “la institució d’un Síndic o Síndica de Greuges és una eina al servei de la participació de la ciutadania, a la vegada que també és un instrument de control de l’administració municipal”.

Un cop escollit, el càrrec té una durada de cinc anys, i una mateixa persona no podrà exercir de Síndic Municipal més de dos mandats consecutius. La designació és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, càrrec polític, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb l’Ajuntament.

El reglament aprovat ahir també estableix que totes les actuacions que emprengui el Síndic Municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona que presenta la queixa, alhora que no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador. Pel que fa a la relació amb el ple municipal, el Síndic Municipal de Greuges haurà de presentar al ple de la Corporació un informe de les seves actuacions.