divendres, 13 març, 2020

 

MESURES

Primer.- Ordenar el tancament, de tos els edificis municipals, a excepció de la seu de l’ajuntament, i suspendre totes les activitats previstes als mateixos, amb efectes immediats i, en principi, fins al 27 de març.

Segon.- Suspendre el mercat dels dimarts, amb efectes immediats i, en principi, fins al 27 de març.

Tercer.- Queden anul·lades totes les reunions presencials externes o en que intervinguin persones externes.

Quart.- Crear un grup de voluntaris per atendre les necessitats dels veïns en situació de vulnerabilitat i/o amb necessitats bàsiques. Es demana a les persones disposades a formar part d’aquest grup de voluntaris que facilitin els seus noms i cognoms a l’ajuntament a través dels telèfon 977 83 18 86 / 977 83 00 57 o a l’adreça de correu electrònic aj.falset@altanet.org.

Cinquè.- A partir de dilluns dia 16 de març, l’atenció al públic es farà de 10:00 h a 14:00 h i es prega a la ciutadania que, en la mesura del possible, les consultes es facin mitjançant atenció telefònica o telemàtica. Dins d’aquest horari, Es podrà atendre presencialment tots aquells casos que, a criteri dels professionals, siguin urgents i imprescindibles.

FETS

1.- En el punt segon de l’ordre del dia del passat ple ordinari de 21 de gener de 2020, l’Ajuntament de Falset va aprovar inicialment el document Únic de Protecció Civil Municipal de Falset. (en endavant DUPROCIM)

2.- L’Organització Mundial de la Salut, en data 11 de març de 2020, va declarar la situació de pandèmia.

3.- Tenint en compte les indicacions donades en els últims dies des dels diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat

4.- Per decret d’alcaldia núm. 80/2020 de data 12 de març de 2020, es van adoptar mesures excepcionals per la contenció de la propagació del COVID-19

5.- Vista RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2., l’ajuntament de Falset veu necessari ampliar les mesures acordades per decret d’alcaldia núm 80/2020.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Article 21·1 m) De la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Regim local i l’ article 53·1 m) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

Carlos Brull Fornt
Alcalde de Falset