Què són les colònies de gats comunitaris?

Una colònia controlada de gats comunitaris és un grup de gats esterilitzats que conviuen en un espai públic.

Segons la nova llei de protecció dels drets i del benestar animal (Llei 7/2023, de 28 de març), és obligatòria per part de l’autoritat local competent (Ajuntament de Falset) la identificació d’aquests gats mitjançant microxip, així com la seva esterilització quirúrgica.

A més, en el programa de gestió d’aquestes colònies hem de tenir en compte els següents aspectes:

 • Foment de la col·laboració ciutadana.
 • Col·laboració amb entitats de gestió degudament inscrites.
 • Atenció sanitària per mitjà d’un professional veterinari col·legiat.
 • Informació i formació de la població mitjançant campanyes.

Programa de gestió i control de les colònies de gats

L’Ajuntament de Falset aplica el programa GIF·VET del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya que és una guia d’acompanyament a les administracions per a la gestió sanitària i efectiva de les colònies urbanes de gats.

La seva aplicació pretén estabilitzar i controlar les colònies de gats, vetllar pel seu benestar i, alhora, per la salut pública de manera sostenible.

Tenir una colònia GIF·VET implica:

 • Identificar els animals que integren la colònia.
 • Controlar-ne la reproducció.
 • Millorar i regular la situació sanitària de la colònia.
 • Vetllar pel benestar dels animals, atenent indicadors de benestar.
 • Definir protocols i bones pràctiques que garanteixin el benestar i la convivència.

El mètode CERR

El mètode CERR (Captura-Esterilització-Registre-Retorn) té per objectiu reduir la població de gats al carrer.

 • Captura: La captura dels gats és a càrrec de personal que compta amb la formació idònia i la pràctica per dur a terme aquesta tasca.
 • Esterilització: Aquest procediment quirúrgic és efectuat per un veterinari/ària col·legiat/da. El sistema de marcatge d’esterilització acceptat és el tall d’orella del gat, que permet una identificació visual, ràpida i a distància de l’animal. El/la veterinari/ària serà responsable de la farmaciola i facilitarà els tractaments, minimitzant els danys mediambientals
 • Registre: El/la veterinari/ària identificarà l’animal amb un microxip especial conveni GIF·VET. L’animal quedarà registrat en l’aplicació de l’AIAC (Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia).
 • Retorn: Un cop despert totalment, l’animal es lliurarà a la colònia amb les mateixes condicions i precaucions que es van tenir en compte durant la captura.

Com pots col·laborar

Si vols ser voluntari autoritzat per alimentar i cuidar una colònia de gats ferals, cal que et posis en contacte amb l'ajuntament i assisteixis a una sessió formativa.

La formació és essencial per establir un criteri comú de treball en les persones que cuiden, gestionen i col·laboren amb les colònies de gats ferals. El CCVC ha dissenyat una formació amb una base científica i protocol·litzada. En el contingut d'aquestes formació han participat professionals de la veterinària experts en colònies felines i membres de la comissió de clíniques amb una àmplia experiència en la gestió de colònies felines i en el benestar dels gats ferals.

Aquesta formació, un cop realitzada, finalitza amb un qüestionari de deu preguntes que els participants hauran de respondre correctament per poder obtenir el certificat acreditatiu que els emetrà el CCVC. L'Ajuntament pot dissenyar aquest certificat en format "carnet de la cuidadora" i així poder disposar de les persones capacitades i acreditades amb la col·laboració del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.

Altres qüestions que cal saber

Si no estàs autoritzat, tens prohibit alimentar els gats d'una colònia. Només les persones autoritzades poden fer-ho, i en els punts establerts per l'Ajuntament.

Si ets propietari d'una finca o habitatge i alimentes i tens cura dels animals, també en seràs el propietari i responsable.

Està prohibit agafar els gats comunitaris de les colònies, no són gats acostumats a la vida domèstica.

Un gat domèstic així com un gat sociable no pot viure al carrer, no l'abandonis. Fer-ho, li genera patiment.

Les colònies de gats comunitaris estaran degudament identificades per l'Ajuntament.

No es pot fomentar l'aparició de colònies, especialment en llocs sensibles com entorns escolars, àrees de joc infantil, zones de restauració, espais on convisquin espècies protegides.