dimecres, 23 setembre, 2020
El text es pot consultar on-line a la seu electrònica de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir suggeriments i opinions

L’Ajuntament de Falset té previst aprovar, en breu i per primer cop a la història, una ordenança municipal reguladora del paisatge urbà. Amb l’objectiu de recollir suggeriments i opinions abans de la seva aprovació en ple, el text de l’ordenança ja s’ha publicat en el tauler d’anuncis municipal. Podeu consultar on-line l’ordenança i formular opinions i suggeriments per escrit en la seu electrònica de l’Ajuntament de Falset: https://falset.eadministracio.cat/board.

La finalitat d’aquesta ordenança és “regular la protecció del paisatge urbà i fomentar el seus valors ambientals i culturals, establint la prevalença del dret col·lectiu dels ciutadans a percebre un entorn urbà agradable, endreçat, harmònic i en relació al dret individual a utilitzar aquest entorn en el seu propi interès”. Els elements que configuren el paisatge urbà són: els espais públics i privats d’ús públic o col·lectiu; les edificacions, construccions i instal·lacions visibles des de l’espai públic; i els espais lliures d’edificació, siguin edificables o no ho siguin.

Els objectius que persegueix aquest document són diversos. En primer lloc. vol fixar “el concepte de paisatge urbà com un bé públic, d’ús col·lectiu”, alhora que persegueix Impulsar “la participació de la societat civil i del sector privat en la responsabilitat de la recuperació, del manteniment i de la millora del paisatge urbà”. Altres objectius són “potenciar la cultura del manteniment i generar una inèrcia orientada cap a la recuperació i la conservació del patrimoni” i l’establiment de la regulació específica d’aquells elements considerats determinants del paisatge urbà de Falset.

Als efectes de l’aplicació d’aquesta ordenança es determina una àrea de protecció paisatgística (Zona Antic Urbà) més restrictiva, amb determinacions específiques ateses les característiques patrimonials d’aquesta àrea urbana, i també una altra zona (Eixample Urbà) amb determinacions també concretes.

Disposicions diverses

Pel que fa als edificis, l’ordenança preveu un seguit de disposicions generals, però alhora n’incorpora d’altres d’específiques per al manteniment de façanes, cobertes, colors, parets mitgeres, il·luminació de façanes, conduccions i connexions de serveis, antenes, etc.

El document també regula el tractament dels espais lliures d’edificació en la tipologia d’edificació aïllada, que es correspon de manera molt important amb els àmbits industrials i terciaris. L’objectiu és fixar un mecanisme per tal de garantir la inclusió del paisatge en el procés d’implantació d’aquestes activitats.

També s’incorporen a aquesta ordenança aquells aspectes que actualment ja estan regulats en el POUM vigent i que no tenen caràcter urbanístic, amb l’objectiu que siguin ampliats i/o substituïts per aquestes noves premisses. Finalment, els darrers capítols d’aquesta ordenança regulen els procediments de tramitació de les autoritzacions administratives i els aspectes de protecció de la legalitat, infraccions i sancions.

En paraules del regidor d’Urbanisme i Obres de Falset, Josep Rull, “aquesta ordenança vol establir els fonaments per a la creació i consolidació d’una cultura del manteniment i de recuperació del paisatge urbà des de l’actuació mesurada sobre determinats elements de les edificacions”.

Des d’aquest punt de vista, Rull afegeix que aquest text marca un punt de partida: “aquesta ordenança se situa com un recurs limitat d’intervenció en el paisatge urbà, i som plenament conscients que un salt endavant d’aquesta classe requereix de temps i de la necessària la implicació de tots els ciutadans, de les entitats, dels organismes, de les empreses, i en general de tots aquells que intervenen en la millora del paisatge urbà del nostre poble”.