dilluns, 2 setembre, 2019
Els ajuts a les associacions locals podran assolir fins al 90% del cost de l’activitat subvencionable

L’Ajuntament de Falset atorgarà un any més subvencions a entitats locals sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, cíviques, esportives i d’interès comunitari. D’acord amb les bases dels ajuts, podran ser objecte de subvenció els programes d’activitats, culturals i cíviques, que tinguin com a finalitat el foment de l’associacionisme, la participació ciutadana i la solidaritat. També seran subvencionables la realització o participació en congressos, seminaris, cursos i similars.

Els ajuts podran assolir fins al 90% del cost de l’activitat subvencionable, i l’import es lliurarà a les entitats beneficiàries prèvia justificació de la despesa. Amb tot, es podran atorgar bestretes de fins al 50% de la quantitat subvencionada si així ho sol·licita l’entitat beneficiària.

Pel que fa als criteris que regeixen l’atorgament de les subvencions, aquests tenen en compte l’interès social del projecte, la coherència entre els objectius de l’activitat i els resultats previstos, el nombre de beneficiaris de l’actuació, la participació de voluntariat, la col·laboració amb altres organitzacions que desenvolupin projectes similars, la relació de la quantia de la subvenció respecte als recursos propis de l’entitat i la utilització en interès propi d’espais de propietat municipal.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Falset, Rosa Poy, afirma que “el nostre és un municipi en el qual les entitats i les associacions juguen un paper important en la dinamització cultural i cívica, i amb aquests ajuts volem donar suport a una tasca que considerem indispensable per a la vitalitat de Falset”.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix