dilluns, 10 agost, 2015

L’exercici 2015 es tancarà previsiblement amb dèficit perquè l’execució del pressupost ha sofert una desviació a l’alça en el dèficit de la Fira del Vi (18.000€) i en el cost del pàrquing de l’Euterpe (10.080€), no inclou subvencions a certes entitats culturals que tradicionalment han rebut el suport de l’Ajuntament (20.000€) i preveu una execució de les festes difícilment realitzable a la vista del seu resultat en les edicions anteriors (27.000€). 

En els últims exercicis, la diferència entre els ingressos corrents (impostos, preus i taxes i subvencions corrents) i les despeses corrents (personal, compres i subvencions corrents) ha superat els 300.000€/any. Durant aquests anys no s’ha reduït deute, de manera que l’Ajuntament ha estat capaç d’invertir també uns 300.000€/any i, a més, generar un superàvit en la mesura que ha rebut subvencions de capital. Això fa que la tresoreria sigui avui còmoda (equivalent a dos mesos de despeses). 

Els propers exercicis estaran dominats per la necessitat de fer front a l’endeutament, que està arribant als seus límits legals (se situarà en un 100% dels ingressos corrents a finals d’any). L’amortització del deute absorbirà cada un dels propers quatre exercicis uns 270.000€, la qual cosa significa que l’Ajuntament només podrà invertir poc més que les subvencions de capital que aconsegueixi captar. 

Els coeficients de l’IBI (que representa el 70% dels ingressos impositius) són mitjans (0,585% en urbana i 0,6% en rústica). No és prudent abaixar-los a la vista de l’endeutament. En qualsevol cas, el Ministeri procedirà a la revisió del cadastre al llarg de 2016. Sí que té sentit revisar el catàleg de taxes i preus públics per adequar- los al cost dels serveis.