dimarts, 28 juny, 2016
El Ple se celebrarà a les 19h, i constarà de 9 punts a l'ordre del dia

L'Ajuntament de Falset informa que el el proper divendres 1 de juliol, a les 19 i a la sala d'actes, se celebrarà un Ple municipal ordinari. L'ordre del dia serà el següent:

  • PRIMER .- Proposició d’esmenes a l’esborrany de l’acta de la anterior sessió
  • SEGON .- Arrendament d’una fracció de la finca propietat d’aquest Ajuntament qualificada com a bé patrimonial i situada al numero 8 de l’Avinguda de la Generalitat per destinar-la a pistes de pàdel
  • TERCER .- Actualització del Pla d’Actuació Municipal en Emergència Nuclear
  • QUART .- Ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Municipal en data 19 d’abril del corrent 2016, sobre transferència del tram urbà de la carretera n-420 a al Ministeri de Foment
  • CINQUÈ .- Retirada del nomenament d'alcalde perpetu i honorífic al Sr. Francisco Franco Bahamonde adoptada per aquest Ajuntament en data 31 de març de 1964
  • SISÈ .- Constitució de la Junta Municipal de cadastre immobiliari urbà i rústic de Falset i designació de components
  • SETÈ .- Moció de l'alcaldia per ser traslladada al Consell d'Administració de GECOHSA en relació als fons de reserva i la seva destinació última
  • VUITÈ .- Moció de l’alcaldia en relació al pagament de l’IVA i l’IRPF a l’Agència Española d’Administració Tributària (AEAT) a través de l’Agència Tributària Catalana
  • NOVÈ .- Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix