dimarts, 2 gener, 2018
Instal·lació d’una planta per prevenir la presència de nitrats

L’Ajuntament de Falset ha impulsat el projecte d’una instal·lació per al tractament de l’aigua potable, amb la idea de combatre i prevenir la presència de nitrats i metalls pesants. La inversió supera els 96.000 euros, dels quals 34 mil corresponen a una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i encara s’està pendent d’un possible ajut per part de la Diputació.

Com s’explica aquesta important inversió? L’aigua pot contenir multitud d’elements, microbiològics i fisicoquímics. En funció de les concentracions d’aquests elements, l’aigua pot arribar a considerar-se contaminada, tot i que això no signifiqui que sigui perjudicial per al consum humà. Un dels elements que per sobre de certa concentració pot considerar-se com un contaminant (i davant del qual cal prendre accions per mantenir-lo a ratlla), és el nitrat NO3. Trobem el nitrogen en la naturalesa i el medi ambient. Per exemple, el nitrogen gasós és l’element predominant en l’aire que respirem. També és present en els organismes vius i en la matèria en descomposició, com l’humus.

El nitrogen en ambients on hi ha presència d’aigua (com és el cas de les plantes de tractament d’aigua), pot prendre la forma de nitrogen gasós, amoníac, nitrits o nitrats.

En el nostre cas, el nitrat que ha afectat l’aigua de Falset prové dels usos agrícoles i ramaders d’elements nitrogenats com els abonaments i els purins que acaben filtrant-se fins a les masses d’aigua subterrànies (d’on extraiem l’aigua per beure). Aquest és un problema força generalitzat a les comarques de Tarragona i altres províncies.

La solució adoptada (de la tecnologia Ingeobras) opta per la tecnologia de biofiltració, que elimina els nitrats (NO 3) de l’aigua transformant-los en gas nitrogen inert (N2), que és evacuat a l’atmosfera.

La biofiltració o desnitrificació biològica fa servir bacteris (que consumeixen nitrogen oxidat i que han estat conreats sobre un llit ultraporós d’origen natural),que degraden el NO3 i alliberen gas nitrogen inert.

Quan l’aigua ingressa en els filtres, passa a través del llit carregat de bacteris que comencen a alimentar-se del nitrat. Tota vegada que els bacteris consumeixen l’oxigen existent en el nitrat, s’allibera gas nitrogen que passa a l’atmosfera. Posteriorment es realitza un procés d’oxidació que completa el cicle.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).