L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest dijous 16 de maig, a les 20 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. Podeu consultar l'ordre del dia del ple a continuació:

  1. Expedient 512/2019. Potestats Administratives de Caràcter Patrimonial
  2. Expedient Modificació de crèdits 4/2019 per crèdits extraordinàris, transferències de partides i generació de crèdit
  3. Expedient 689/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes Soterrani Casa Pàmies, casa de la música
  4. Expedient 688/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes Projecte Vallmoreres
  5. Expedient 697/2019. Liquidació Ordenació i imposició contribucions especials
  6. Expedient 695/2019. Modificacions de les Condicions de Treball
  7. Expedient 693/2019. Organismes Comissió Fira del Vi
  8. Expedient 691/2019. Procediment Genèric Moció presentada pel grup municipal Independents per Falset
  9. Expedient 694/2019. Procediment Genèric Moció presentada pel grup municipal PSC