Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Canals de tramitació

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. 

-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència. 

-Menors d'edat llibre de família.

-Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

-Escriptura de propietat o contracte de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. 

-Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.