L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest dimarts 19 de gener, a les 19.30 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. A continuació podeu consultar l'ordre del dia.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Aprovació inicial plantilla / aprovació inicial pressupost 2021 i bases d'execucio.
3. Verificació text refos de la modificació puntual del POUM, zona eixemple urbà amb Clau EU-H Carrer Miquel Barceló.
4. Autorització compatibilitat Secretaria de la Corporació per l'exercici de l'activitat provada professional d'advocada.

B) Activitat de control

5. Donar compte decrets

C) Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ►