Per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juliol de 2021 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball de “Vigilants” de l’Ajuntament de Falset, grup AP, mitjançant concurs-oposició. Trobareu més informació en els documents adjunts.