Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Canals de tramitació

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.

-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. 

-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència. 

-Menors d'edat llibre de família.

-Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

-Escriptura de propietat o contracte de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. 

-Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

L'Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 15 de febrer un Ple Municipal Extraordinari. L'ordre del dia és el següent:

1. Expedient 231/2019. Procediment Genèric Moció
2. Expedient 156/2019. Procediment Genèric Moció
3. Expedient 80/2019. Elaboració i Aprovació del Pressupost 2019

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2019 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).

Agenda

22
febr.
Presentació del llibre "El Conflicte entre el paisatge i l'energia eòlica", a càrrec del Sergi Saladié a la Biblioteca municipal Salvador Estrem i Fa al c. Baix, 41 de Falset.