dimecres, 4 juliol, 2018

L’Ajuntament de Falset celebrarà aquest divendres 6 de juliol, a les 20 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L’ordre del dia és el següent:

A) Part resolutiva

 • Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 • Expedient 840/2018. Instauració a l’Ajuntament de Falset del procediment de fiscalització prèvia limitada de despeses i ingressos municipals.
 • Expedient 804/2018. Compte general de l’exercici 2017.
 • Expedient 1021/2018. Modificació del conveni regulador de la delegació de facultat de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Falset a favor de la Diputació de Tarragona.
 • Expedient 329/2017. Segona ratificació del text refós del Pla especial de masies.
 • Expedient 464/2018. Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal número 1/2018 relativa a àmbit del Camí del Cementiri.
 • Expedient 1022/2018. Modificació de Crèdit 6/2018

B) Activitat de control

 • Expedient 423/2018. Donar compte de la modificació de crèdits per obligatòria incorporació 1/2018.
 • Expedient 658/2018. Donar compte de la modificació del pressupost per generació de crèdits número 2/2018.
 • Expedient 1025/2018. Donar compte del pressupost per generació de crèdits 5/2018.
 • Expedient 520/2018. Planificació pressupostària

C) Precs i preguntes

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Lloc: la Sénia del Padró Més informació: Ajuntament de Falset

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).