dimecres, 11 gener, 2017

L’Ajuntament de Falset celebrarà el proper divendres 13 de gener, a les 20 h, un Ple municipal ordinari. L’ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions 07/10/2016, 11/11/2016, 25/11/2016 i 30/12/2016.
 2. Proposta d’aprovació del plec de clàusules per a l’arrendament del local del Bar Restaurant La Piscina.
 3. Proposta d’acceptació del romanen resultant de la liquidació de la Fundació Castell del Vi i revocació de la cessió efectuada a favor de la Fundació Castell del Vi.
 4. Leader
 5. Modificació de les tarifes de preu públic aplicable als serveis prestats a favor de tercers per la Brigada Municipal.
 6. Modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
 7. Aprovació inicial del pressupost de l’Institut de Cultura i Patrimoni de Falset.
 8. Aprovació inicial de l’ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció.
 9. Assumptes d’urgència.
 10. Precs i preguntes.
 11. Torn obert de paraula.