dimarts, 5 desembre, 2017
Aquest programa de l’oficina de gestió d’ingressos permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament sense interessos

L’Ajuntament de Falset i l’oficina de BASE han signat un acord perquè els veïns puguin acollir-se al programa Compte de Pagaments Personalitzat. Aquest programa de l’oficina de gestió d’ingressos permet agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament al llarg de l’any sense interessos. En aquest sentit, el Compte de Pagaments Personalitzat alleugereix la pressió fiscal als contribuents en determinats moments de l’any.

Els tributs que preveu el Compte de Pagaments Personalitzat són l’Impost sobre béns immobles (IBI), l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, etc.), excepte la taxa pel subministrament d’aigua. Els sol·licitants del Compte de Pagaments Personalitzat reben informació detallada del deute tota, dels venciments previstos per als fraccionaments i de l’import de cadascun.

El Compte de Pagaments Personalitzat es pot sol·licitar via telemàtica a la web de BASE (www.base.cat), o bé en qualsevol de les seves oficines. L’interessat s’ha d’identificar com a subjecte passiu dels conceptes tributaris, és a dir, com la persona responsable del pagament, i facilitar un compte corrent al mateix nom. Les altes al sistema entren en vigor d’un exercici per l’altre. És a dir, les sol·licituds admeses fins a 31 de desembre començaran a pagar els tributs d’aquesta manera durant l’any següent. Les diferències del total d’un any per l’altre es liquiden els mesos de setembre i octubre.

BASE-Gestió d’Ingressos és un organisme autònom de la Diputació de Tarragona que s’encarrega de gestionar ingressos per delegació d’ajuntaments, ens independents i altres administracions. Actualment és responsable d’aquesta funció a la majoria de municipis de les comarques de Tarragona.

En cas d'emergència ...
informació de contacte ► 

Comparteix

Avisos

Lloc: la Sénia del Padró Més informació: Ajuntament de Falset

Prova de coneixement de la llengua catalana de nivell B, el dia 14 de novembre a les 10 hores.

Primer exercici el dia 16 de novembre a les 10:00 hores. 

Consulta el calendari de cobrament d'Impostos i Taxes de l'any 2018 (Taxes i preus públics, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, IBI Urbana, IBI Rústica, IAE i Subministrament d'aigua).