Termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPT.